Evert Jan Nagtegaal

bariton

CD's: Das Wasser

plaatje cd1

Es rauschet das Wasser

Annelies Lamm - alt
Evert Jan Nagtegaal - bariton
Noël Lee - pianoplaatje EJN-AL-NL

Inhoud

plaatje EJN-NL Total time 57'25